Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt
  Etusivu


Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt.  pdf

1 §
Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen
kotipaikkana on Vilppulan kunta.
2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton hallintataidon ja
liikennekulttuurin edistäminen ja kehittäminen Vilppulassa ja sen
lähiympäristössä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää
kilpailuja, näytöksiä ym. autourheiluun ja liikennekysymyksiin liittyviä valistus-,
tiedotus-, koulutus- ja harjoitustilaisuuksia sekä tässä momentissa mainitulla
tavalla tukea jäsenistönsä kilpailuharrastusta.
Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi vastaanottaa lahjoituksia ja
testamentteja sekä järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä.
Lisäksi yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia
kiinteistöjä. Yhdistys ei harjoita elinkeinoa.
3 §
Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Autourheilun Kansallinen Keskusliitto AKK
ry:een.
4 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, jonka
yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen
päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt
yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua
yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.
Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön tai
oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla
vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla
yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen
kokouksissa.
Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.
5 §
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen
hallitukselle tai sen puheen johtajalle tai suullisen ilmoituksen yhdistyksen
kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun
ilmoitus on tehty, mutta eronnut on velvollinen suorittamaan maksunsa ja
muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet, joihin hän on ennen
eroamistaan sitoutunut.
6 §
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on laiminlyönyt
jäsenmaksunsa suorittamisen yli 3 kuukautta sen erääntymisestä lukien tai
jos hän on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen
päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös
yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen
puheenjohtajalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.
Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista
koskeva asia esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen
jälkeen, kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty.
7 §
Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä
kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous
vuosittain. Jäsen maksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.
Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta
määrätyksi ajaksi sairauden, asevelvollisuuden tms. syyn vuoksi.
Syys- tai kevätkokous voi kutsua jäsenen ainaisjäseneksi, jos hän on
suorittanut yhdistyksen syyskokouksen määräämän ainaisjäsenmaksun tai
tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.
Kunnia- ja ainaisjäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta.
8 §
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous
pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen
paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.
9 §
Kevätkokouksessa käsitellään
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa,
- ääntenlaskijat
3. Todetaan
- läsnäolijat
- äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään vuosikertomus edelliseltä vuodelta
6. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto, päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle.
7. Päätetään ainais- ja kunniajäsenten kutsumisesta
8. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten kevätkokoukselle
esittämät asiat
Syyskokouksessa käsitellään
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa,
- ääntenlaskijat
3. Todetaan
- läsnäolijat,
- äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
- toimintasuunnitelma
- talousarvio
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
7. Valitaan kolme (3) varsinaista jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle
seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi ja neljä (4) varajäsentä
hallitukseen seuraavaksi kalenterivuodeksi.
8. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, ainaisjäsen- ja kannattajajäsenmaksujen
suuruus
10. Päätetään ainais- ja kunniajäsenten kutsumisesta
11. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten syyskokoukselle
esittämät asiat
10 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko
jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20
päivää enne kokousta.
11 §
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai kokouskutsulla, joka on
lähetettävä jäsenkirjeenä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta.
12 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen syyskokous valitsee.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä,
joista kolme (3) kauimmin ollutta on erovuorossa kalenterivuosittain, ja
neljä (4) varajäsentä sekä kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2)
varatilintarkastajaa kalenterivuodeksi. Hallituksen jäsenistä eroaa
ensimmäisen vuoden kuluttua arvalla kolme (3) varsinaista jäsentä.
Erovuoroinen voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä sihteerin, joka voi olla hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan ja kolmen muun jäsenen läsnä ollessa. Hallitus voi
nimetä avukseen työvaliokunnan hoitamaan yhdistyksen juoksevia asioita
sekä toimihenkilöitä ja – kuntia eri tarkoituksiin.
13 §
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on
valmistettava edelliseltä vuodelta tammikuun kuluessa ja annettava
tilintarkastajille helmikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee
palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään viikkoa ennen
kevätkokousta.
14 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai
varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen varsinaisen jäsenen
kanssa.
15 §
Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan
kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä yhdistyksen
kahdessa peräkkäisessä, vähintään 2 viikon väliajoin pidetyssä
kokouksessa.
16 §
Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varata luovutettava autourheilua ja
liikennekulttuuria edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen
kokouksen mukaisesti. Selvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat
henkilöt.
17 §
Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.